TERMA & SYARAT-SYARAT PERMOHONAN | APPLICATION TERMS & CONDITIONS
Depoh Kontena Kosong | Empty Container Depots
   
1. Permohonan adalah terpakai bagi Operator Depoh Kontena Kosong yang beroperasi di dalam kawasan pelabuhan, Pelabuhan Klang sahaja. | Application is relevant to Empty Container Depot Operators operating within the port area in Port Klang only.
2. Borang atas talian bagi permohonan lesen baru / pembaharuan lesen hendaklah diisi dengan lengkap menggunakan HURUF BESAR. | The online form for new licence application / renewal of licence must be duly completed using CAPITAL LETTERS.
3. Dokumen sokongan yang telah diimbas perlu dilampirkan bersama-sama borang atas talian ini. Dokumen sokongan yang diperlukan adalah: | The scanned supporting documents must be submitted together with this online form. The supporting documents required are:
  i. Maklumat Korporat Syarikat | Corporate Information
  ii. Pelan Susun-Atur Depoh | Depot Layout Plan
4. Pertanyaan lanjut berkaitan proses permohonan ini boleh diajukan kepada: | Further inquiries regarding this application process may be submitted to:
 

NAMA / NAME

JABATAN / DEPARTMENT

NO. TEL. / TEL. NO.

Mohd. Azuan b. Mohamad Paudzi

One Stop Centre

03-3168 8211 ext. 2039

Mehala a/p Navaratnasingam

One Stop Centre

03-3168 8211 ext. 2040

     
Copyright @ PKA IT 2012
Lembaga Pelabuhan Kelang